DINAMIK BOSHQARISH OBYEKTLAR HOLATINI BAHOLASH MASALALARINING DASTURIY TA’MINOTI

Авторы

  • Shahlo Shahlo

DOI:

https://doi.org/10.47390/TS3030-3702V2I3Y2024N03

Ключевые слова:

Dasturiy ta’minoti, texnologiya, adaptiv filtrlar, dinamik boshqarish obyektlarini avtomatlashtirish, Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash tillari, dinamik obyektlar, muntazamlash parametri, boshqaruvchi ta’sir, iterativ muntazamlashtirish prinsipi, matematik model, shovqin bahosi.

Аннотация

Maqolada dinamik boshqarish obyektlar holatini baholash masalalarining dasturiy ta’minoti keltirilgan. Dinamik jarayonni boshqarishning adaptiv tizimini funksional sxemasi taklif etilgan. Dinamik boshqarish obyektlarini avtomatlashtirish, boshqarish yoki modellashtirish masalasi ko‘rilayotganda avvalo jarayonni boshqaruv obyekti sifatida ko‘rish chiqish lozim. Keltirilgan algoritmlar orqali ishlab chiqarishlarining dinamik obyektlarini avtomatlashtirish va boshqarish masalalarida qo‘llash imkonini beradi.

Библиографические ссылки

Игамбердиев Х.З., Севинов Ж.У., Зарипов О.О. Регулярные методы и алгоритмы синтеза адаптивных систем управления с настраиваемыми моделями. – Т.: ТашГТУ, 2014. – 160 с.

Перов А.И. Адаптивная фильтрация сообщения с неизвестными статистическими характеристиками. Известия вузов. Сер.Радиоэлектроника. – 1980. – Т.23, №4. - с.40-45.

O.O.Zaripov, J.U.Sevinov. The algorithm of adaptive estimation in the synthesis of the dynamic objects control systems. International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 5s, (2020), pp. 1096-1100.

H.Z.Igamberdiyev, A.N.Yusupbekov, O.O.Zaripov, J.U.Sevinov. Algorithms of adaptive identification of uncertain operated objects in dynamical models // Procedia Computer Science 120 (2017). –PP.854–861. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.318.

Sevinov J.U., Zaripova Sh.O. Identifikatsion yondashuv asosida boshqarish obyektlarining holatini adaptiv baholash algoritmlari // Innovatsion texnologiyalar ilmiy-texnik jurnal, QarMII. №1(41), 2021. - 40 б.

Абидов, К. Г., Зарипов, О. О., & Зарипова, Ш. О. (2021). Анализ методики расчета при определении количества одновременно самозапускаемых насосных установок. Инновации в нефтагазовой отрасли, 2(1).

Gulzoda, M., Giyos, M., Odiljon, Z., & Shaxlo, Z. (2020). Experimental study of the field in the gap of synchronous machine with the use of sinusoidal turns. In E3S Web of Conferences (Vol. 216, p. 01109). EDP Sciences.

Абидов, К. Г., Зарипов, О. О., & Зарипова, Ш. О. (2021). Самозапуск насосных установок мелиоративных насосных станций. Наука, техника и образование, (3 (78)), 19-24.

Abidov, K. G., Zaripov, O. O., Rakhmatullaev, A. I., Zaripov, N. O., & Zaripova, S. O. (2021). Calculation methodology for determining the number of simultaneous self-starting pumping units. In E3S Web of Conferences (Vol. 289, p. 07003). EDP Sciences.

К.G.Abidov., Zaripova O.O., Zaripova Sh.O. Adaptiv baholashning algoritmlarini ishlab chiqarishlarining dinamik obyektlarini avtomatlashtirish va boshqarish masalalarida qo‘llash. “Gupkina”“Innovatsii v neftegazovoy otrasli” jurnali, №1/2022-89.

Загрузки

Опубликован

2024-07-01

Как цитировать

Shahlo , S. (2024). DINAMIK BOSHQARISH OBYEKTLAR HOLATINI BAHOLASH MASALALARINING DASTURIY TA’MINOTI. Techscience.Uz - Topical Issues of Technical Sciences, 2(3), 20–24. https://doi.org/10.47390/TS3030-3702V2I3Y2024N03